Участие в Оперативна програма : „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“