Политика по управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд